Prelegenci

Ladislav Nemet SVD

Tytuł: 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI ORAZ ADMINISTROWANIE ZASOBAMI W DIECEZJI, PERSPEKTYWA BISKUPA

 

Na początku publicznej działalności Jezus powołał grupę apostołów, aby za nim podążali. Spośród nich wybrał dwunastu. To z nimi wędrował głosząc ludziom Dobrą Nowinę.

Wśród licznych ważnych nauk Jezus pokazał nam jak traktować dobra doczesne. Nie był ani bogaty, ani biedny: zawsze jednak miał co jeść i pić. Nie miał domu, lecz nigdy nie zabiegał, by go mieć, podkreślając, że jego zadaniem jest wędrowanie i wszędzie głoszenie Ewangelii. Odmawiał sobie wielu rzeczy, do których posiadania miał prawo.

Jeden spośród apostołów był skarbnikiem. Nie był to Mateusz – celnik (ekspert w zakresie pieniędzy), lecz Judasz, który zdradził Jezusa. Nie wiemy jednak czy Judasz miał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.

W mojej prezentacji chciałbym się skupić na kwestiach związanych z zarządzaniem finansami i administracją zasobami w Diecezji, opierając się na własnych doświadczeniach.

W każdej Diecezji powinien być skarbnik. Kto będzie wykonywać to zadanie lepiej: osoba duchowna czy świecka? W jaki sposób rada do spraw finansów może wspomóc pracę skarbnika?

Jakie istotne kryteria należy spełnić, aby administrować dobrami Diecezji?

Chcielibyśmy przyjrzeć się takim aspektom zarządzania finansami jak przejrzystość, kreatywność w zakresie pozyskiwania zasobów finansowych dla Diecezji, kodeks etyczny w zarządzaniu, bieżące i długoterminowe planowanie finansowe, zrównoważone zarządzanie kwestiami finansowymi, samodzielność oraz solidarność.

 

Nota biograficzna

Biskup Dr Ladislav Nemet SVD urodził się w 1956 roku w Odžaci, małym miasteczku na terenie byłej Jugosławii, obecnie w Rebublice Serbii. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej i odbyciu służby wojskowej w Jugosłowiańskiej Armii Narodowej wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (Werbistów), gdzie otrzymał formację religijną zakończoną przyjęciem święceń kapłańskich w Polsce. Tytuł magistra w zakresie teologii dogmatycznej uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Kontynuował swoje studia podyplomowe w Rzymie (w latach1985-1987) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, otrzymując stopień licencjata w zakresie teologii dogmatycznej. Przez kolejne trzy lata przebywał na Filipinach, pracując na Uniwersytecie San Carlos w mieście Cebu.

W 1994 roku obronił pracę doktorską i przez kolejne sześć lat wykładał teologię dogmatyczną w różnych krajach.

W okresie od września 2000 do stycznia 2004 był miejscowym współpracownikiem Misji Stałej Przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu. W 2004 roku został wybrany na Prowincjała na Zgromadzenia Słowa Bożego na Węgrzech, a w roku 2006 został mianowany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Węgier. Od roku 2008 jest biskupem Diecezji Zrenjanin w Serbii.

Willi Kawohl

Tytuł: 

RYZYKO KORUPCJI ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA W PROCESIE STAŁEGO PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI W STRUKTURACH KOŚCIELNYCH 

 

Krótki spis treści

 1. Wstęp: kilka istotnych cytatów z wypowiedzi Papieża Franciszka
 2. Definicja korupcji oraz jej formy
 3. Trzy warunki początkowe korupcji – trójkąt nadużyć
 4. Ryzyko korupcji oraz sygnały ostrzegawcze
 5. Strategie przeciwdziałania i walki z korupcją
 6. Siedem podstawowych elementów skutecznego programu kontroli dla diecezji
 • Zobowiązania oraz zasady i procedury na piśmie
 • Komisja kontroli i audytor
 • Szkolenia i kursy
 • Komunikacja
 • Egzekwowanie przez dyscyplinę
 • Ocena ryzyka i roczne plany działania
 • Systemy monitorowania i audytu

 

W dążeniu do zrównoważonych finansów i autonomii diecezji 

 • Zrównoważona organizacja

Ten termin oznacza, że diecezja jest w stanie prowadzić swoją działalność. Dysponuje ona wizją oraz infrastrukturą finansową i organizacyjną wspomagającą realizację tej wizji.

 • Zrównoważone finanse

Zrównoważone finanse to część zrównoważonej organizacji. Wiąże się to ze stałą zdolnością diecezji do generowania zasobów zapewniających realizację przyjętej wizji.

 • Pytania:
 1. Jakie czynniki determinują zrównoważone funkcjonowanie diecezji?
 2. Jakie czynniki determinują zrównoważone finanse diecezji?
 3. Czym jest autonomia finansowa?
 4. Jakie są przesłanki skutecznej strategii finansowej?
 5. Jakie podstawowe elementy składają się na skuteczną strategię finansową prowadzącą do zrównoważonych finansów i autonomii diecezji?

 

Nota biograficzna 

Willi Kawohl jest ekonomistą i socjologiem dysponującym 31-letnim doświadczeniem w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju międzynarodowego. Doświadczenie jako lider zdobył w okresie swojej działalności na terenie Niemiec i Afryki w organizacjach promujących rozwój. Jako konsultant w dziedzinie zarządzania i trener pracował w Azji, w Afryce, w krajach dawnego Związku Radzieckiego, gromadząc znaczną wiedzę i nabywając doświadczenia w dziedzinie promowania partnerstwa we współpracy na rzecz rozwoju pomiędzy kościołem katolickim a międzynarodowymi agencjami finansowymi.

Jako ekonomista zawodowo specjalizuje się w zakresie procesów planowania strategicznego, zintegrowanych systemów zarządzania finansami, systemów kontroli wewnętrznej, strategii finansowych oraz działań antykorupcyjnych.

Jest aktywnym członkiem antykorupcyjnej grupy zadaniowej pod egidą Transparency International w Niemczech. Grupa ta wydała znaną i wysoko cenioną publikację zatytułowaną “Corruption in Development Cooperation – a problem that equally affects Church Organizations” (Korupcja we współpracy na rzecz rozwoju – problem dotykający również organizacji kościelnych), jak również zorganizowała trzy konferencje dla organizacji kościelnych poświęcone różnym aspektom tematu wiodącego “The courage to transparency” (Odważyć się na przejrzystość), które odbyły się w latach 2009, 2011 i 2015.

Obecnie bierze udział w pracach nad projektowaniem wszechstronnych procesów planowania strategicznego w sześciu eparchiach Kościoła Grekokatolickiego w Rumunii.

Andreas Machnik

Tytuł: 

PAX-BANK, eG. OBECNOŚĆ I SZANSE

 

Pax-Bank jest bankiem należącym do kościoła, założonym w 1917 roku przez księży z Kolonii w Niemczech. Swoje usługi bank oferuje wyłącznie instytucjom kościelnym – diecezjom, instytutom religijnym, parafiom, organizacjom i agencjom świadczącym pomoc na terenie Niemiec, Rzymu, Afryki i Europy Wschodniej. Czym odznacza się Pax-Bank, jakie są jego atuty i programy? Jakie kwestie w sferze zarządzania finansami są dziś najważniejsze dla Pax-Bank i jego klientów? Jak można odnieść się do wszystkich tych problemów, jakie rozwiązania zaproponować?

 

Nota biograficzna

Andreas Machnik urodził się w 1967 roku w Niemczech. Po ukończeniu edukacji szkolnej uczestniczył w szkoleniu zawodowym w Commerzbank w Niemczech, po czym podjął studia w zakresie Business Administration na uniwersytetach w Niemczech i we Francji. W czasie studiów odbył kilka staży w różnych bankach na terenie Niemiec, Francji i Belgii. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Pax-Bank. W latach 1995 – 2000 Andreas Machnik pracował na terenie dawnej NRD, a w okresie od roku 2000 do 2005 tworzył nowe biuro Pax-Bank w Rzymie. Od roku 2005 pełni funkcję Dyrektora Działu Obsługi Klientów Zagranicznych w Kolonii w Niemczech. W tym okresie wielokrotnie podróżował służbowo do Europy Wschodniej, Afryki, na Bliski Wschód oraz do Ziemi Świętej. Andreas Machnik jest żonaty i ma troje dzieci.

Maria Olszewska

Tytuł: 

JAK ZORGANIZOWAĆ BIURO DS. ROZWOJU ORAZ RÓŻNORODNOŚĆ NARZĘDZI FUNDRAISINGU

 Podczas wykładu prelegentka postara się znaleźć odpowiedź i zaprosić do dyskusji o następujących kwestiach:

 1. zastanowimy się, jak przełamać nieufność społeczną w stosunku do działań filantropijnych,
 2. podamy przykłady narzędzi pozyskiwania środków finansowych na działalność charytatywną, które sprawdzają się w polskich realiach,
 3. zastanowimy się, jak mądrze wykorzystać pomoc finansową i rzeczową, którą otrzymujemy dla naszych działań od darczyńców z krajów zachodnich tak, aby jednocześnie uczyć lokalne społeczności odpowiedzialności za własne projekty,
 4. przedyskutujemy, jak stworzyć biuro ds. rozwoju i fundraisingu i jakie kompetencje powinna mieć osoba, która za nie odpowiada.

 

Nota biograficzna 

absolwentka zarządzania miastem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początkowo wiedzę z dziedziny fundraisingu zdobywała pozyskując partnerów biznesowych i granty dla dużej instytucji kultury.  Jednocześnie była w grupie pierwszych osób z Polski, które uzyskały Europejski Certyfikat Fundraisera podczas kursu CFR1. 
 
Od 2013 właścicielka firmy doradczej MjjO. Prowadzi szkolenia i doradztwa z zakresu fundraisingu, crowdfundingu, nawiązywania relacji biznesowych w językach polskim, angielskim, włoskim. Ma doświadczenie w konferansjerce i organizacji imprez kulturalnych, wydarzeń szkoleniowych, produkcji teatru niezależnego.
 
Autorka ebooka „Narzędzia fundraisingu w Polsce” wydanego przez największy polski portal organizacji pozarządowych ngo.pl (2020).
 
Współpracowała m.in. z  Miastem Gdańsk, Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie (regularnie prowadzi zajęcia w ramach Christian Educational Leadership Project oraz w ramach Executive Education for Bishops and Ecclesiastical Superiors from the Countries of the Former Soviet Block), Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER, Oliwską Grupą Konsultingową, Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, Centrum Arrupe, Inhope/International Association of Internet Hotlines z Holandii, International Shang Shung Institute z Włoch, Akademią Morską w Gdyni, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Stowarzyszeniem Klon/Jawor.
 
Prywatnie miłośniczka aktorstwa występująca w niezależnych grupach teatralnych i filmowych.